Reserveren Cadeaubon

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen 1.1 Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn alle offertes, opdrachten, diensten, cadeaubonnen, leveringen en prestaties (zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen) tussen Luxfly Indoor Skydive (NV) met ondernemingsnummer BE 0698.904.004 (verder “Luxfly Indoor Skydive” genoemd) en haar klanten (verder de “Klant(en)” genoemd) aan de hierna volgende voorwaarden onderworpen.
  1.2 De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door de loutere bestelling, betaling of deelname aan de indoor skydive activiteiten. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruik van een eigen bestelbon of offerte van de Klant doet hieraan geen afbreuk. 1.3 Luxfly Indoor Skydive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen en zijn onmiddellijk van kracht. Zij worden onmiddellijk ter beschikking gesteld aan de Klant. 1.4 Onderstaande voorwaarden zijn deelbaar. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Luxfly Indoor Skydive en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 1.7 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Klant, waar voor de uitvoering ervan door Luxfly Indoor Skydive derden dienen te worden betrokken.

 2. Definities 2.1 In alle van Luxfly Indoor Skydive uitgaande documenten dient onder de navolgende woorden of afkortingen, telkens het volgende te worden verstaan. 2.2 Klant: bezoeker, deelnemer of gast van Luxfly Indoor Skydive. 2.3 Groep: vanaf 7 of meer personen aan wie door Luxfly Indoor Skydive een of meer producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten. 2.4 Indoor Skydiver: een natuurlijk persoon die een daarvoor geldende opleiding met goed resultaat heeft gevolgd en aangesloten is bij een erkende bond. 2.5 Professionele deelnemer: persoon die meer dan (30) dertig skydiving sprongen heeft uitgevoerd of meer dan (60) zestig minuten heeft geskydived in de laatste (2) twee jaar. (Dit wordt bewezen door een logboek of video van de laatste sprongen/vluchten/ervaring , of zijn hatch pack heeft afgelegd bij Luxfly Indoor Skydive. 2.6 Reservatiewaarde: de totale prijs van alle producten en of diensten van Luxfly Indoor Skydive of de volledige huurprijs, zoals vermeld in de overeenkomst of op de aanvaarde bestelling(en) of offerte(s). 2.7 Risicoverklaring: DDR of discharge of waiver. Een door de Klant ondertekende verklaring waarbij de Klant akkoord gaat met de risico’s zoals gestipuleerd in de risicoverklaring.

 3. Reserveringen en tarieven 3.1 Alle genoemde prijzen tussen ondernemingen zijn exclusief BTW. Alle genoemde prijzen tussen Luxfly Indoor Skydive en particulieren zijn inclusief BTW. Alle genoemde prijzen zijn exclusief kosten voor materiaalhuur, tenzij anders schriftelijk wordt vermeld. 3.2 Betalingen geschieden per bank/kredietkaart of bankoverschrijving. Contant geld wordt niet aanvaard. 3.3 De prijzen vermeld op brochures en websites zijn slechts indicatief en zijn geenszins bindend voor Luxfly Indoor Skydive. De prijzen zijn slechts van toepassing voor zover er zich geen prijswijzigingen hebben voorgedaan. 3.4 Alle tarieven en arrangementen, promotioneel of anderszins, kunnen te allen tijde door Luxfly Indoor Skydive worden ingetrokken of gewijzigd. De pakketten beschikbaar op www.luxfly.eu en www.indoorskydive.lu zijn, tenzij anders vermeld, voor 1 persoon. 3.5 De betaling wordt verricht op de dag van de vlucht, behalve in het geval van speciale of promotionele voorwaarden of tarieven en/of in het geval van online betaling, waarbij de betaling wordt verricht op het moment van bevestiging van de boeking (online vooruitbetaling). Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van ‘no-show’ van een reservering die bevestigd werd door het debiteren van een bankkaart (reservering niet geannuleerd of niet uitgesteld, Klant niet aanwezig) of voor de vervaldatum van een cadeaubon, zal Luxfly Indoor Skydive het bedrag van de vlucht debiteren van de bankkaart die vooraf betaald werd als reserveringsgarantie, als voorschot - forfaitaire schadevergoeding - tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Geen enkele deelnemer zal aan de activiteit kunnen deelnemen indien de betaling van de diensten niet volledig is voldaan. 3.6 Reserveringsbevestigingen voor een specifieke vluchttijd en -datum en cadeaubonnen voor een specifiek tijdslot worden per e-mail als e-ticket verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven door de persoon die de reservering heeft gemaakt. De verzending van de reserveringsbevestiging heeft de contractuele verbintenis van de Klant tot gevolg, die dan geacht wordt de geldende Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard. 3.7 Reserveringsbevestigingen voor een specifieke vluchttijd en -datum geven nooit recht op terugbetaling en kunnen niet worden herroepen. 3.8 Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van Luxfly Indoor Skydive komen en/of redelijkerwijze niet door Luxfly Indoor Skydive konden worden voorzien, komt voor rekening van de Klant. 3.9 Luxfly Indoor Skydive is gerechtigd de overeengekomen vergoeding te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het tot stand komen van de Overeenkomst voordoet ook al was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte: stijging van de kosten van materialen, diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de vergoeding met meer dan 10% stijgt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. 3.10 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of extra risico’s aanwezig zijn, dan zal Luxfly Indoor Skydive een toeslag op de overeengekomen vergoeding in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

 4. Offertes 4.1 Elke offerte is vrijblijvend en ten hoogste dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. 4.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte door de Klant behoudt Luxfly Indoor Skydive zich het recht voor om de offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. In geval Luxfly Indoor Skydive gebruik maakt van haar recht af te wijken van de offerte, zal zij dit de Klant onverwijld schriftelijk mededelen. 4.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Luxfly Indoor Skydive slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging. 4.4 Luxfly Indoor Skydive kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, vergetelheid of andere vorm van materiële vergissing bevat. 4.5 Offertes zijn gebaseerd op de alsdan geldende omstandigheden en waarden van lonen, materialen, licenties en andere diensten en de stand van de markt op dat moment. Indien de (niet-exhaustief) genoemde waarden wijzigen, een marktevolutie plaatsvindt, wetswijzigingen doorgevoerd worden, etc. heeft Luxfly Indoor Skydive het recht de prijzen evenredig aan te passen. 4.6 Elke offerte is gebaseerd op uitvoering onder normale en voorzienbare omstandigheden.

 5. Overeenkomst en uitvoering 5.1 De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door de Klant van een door Luxfly Indoor Skydive afkomstige offerte, dan wel door de schriftelijke aanvaarding of uitvoering door Luxfly Indoor Skydive van een bestelling/verzoek van Klant. De Overeenkomst zal pas bindend zijn voor Luxfly Indoor Skydive, na betaling van de reservatiewaarde door Klant, conform artikel 3 van de algemene voorwaarden. 5.2 Reserveringen geschieden in persoon (aan de balie), telefonisch, schriftelijk of elektronisch via het digitaal reservatieformulier dat beschikbaar is op de website van Luxfly Indoor Skydive. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld door Luxfly Indoor Skydive, zoals het invullen van een reserveringsformulier. 5.3 De overeenkomst vervangt alle eerder schriftelijk afgesloten en/of mondelinge overeenkomsten en/of akkoorden. 5.4 Luxfly Indoor Skydive stelt alles in het werk om te voldoen aan haar contractuele verbintenissen en aan de verwachtingen van haar Klanten. Luxfly Indoor Skydive zal zich inspannen de overeenkomst, welke een middelenverbintenis inhoudt, naar best inzicht en vermogen uit te voeren. 5.5 Luxfly Indoor Skydive mag een door haar of door een derde verricht meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Luxfly Indoor Skydive tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

 6. Annulering van activiteiten 6.1 Wanneer een Groep/Klant een reservering heeft gemaakt voor een van de activiteiten binnen Luxfly Indoor Skydive en deze Groep/Klant niet tijdig op de gereserveerde activiteit aanwezig is, is Luxfly Indoor Skydive gerechtigd de Groep/Klant toegang tot de activiteit te weigeren en is zij gehouden om de reserveringswaarde (cfr. artikel 3) aan Luxfly Indoor Skydive te betalen. 6.2 Behoudens andersluidende bepalingen in huidige algemene voorwaarden, zal in geval van annulering van een reservering gemaakt door een Groep/Klant het volgende gelden: a. Bij annulering op de dag van aankoop, zal de vlucht gratis worden verzet; b. Bij annulering na de dag van aankoop en meer dan 48 uur voor het uur van reservatie is de Groep/Klant gehouden tot het betalen van een vergoeding van € 15,00 aan Luxfly Indoor Skydive; c. Bij annulering minder dan 48 uur maar meer dan 24 uur voor het uur van reservatie is de Groep/Klant gehouden tot het betalen van een vergoeding van € 30,00 aan Luxfly Indoor Skydive; d. Bij annulering minder dan 24 uur voor het uur van reservatie is de Groep/Klant gehouden tot het betalen van een vergoeding van € 35,00 aan Luxfly Indoor Skydive. 6.3 Behoudens andersluidende bepalingen in huidige algemene voorwaarden, gelden voor Professionele deelnemers volgende opzegtermijnen: e. Minimum 48 uur voor boekingen van 0 tot 30 minuten; f. Minimum 15 dagen voor boekingen van 31 minuten tot 5 uur; g. Minimum 25 dagen voor boekingen van 5 uur of meer; Bij niet-naleving van deze bepaling is de Professionele deelnemer gehouden tot het betalen van een vergoeding van € 35,00 aan Luxfly Indoor Skydive en zal de Professionele deelnemer zijn vliegtijd kwijt zijn. Alle correspondentie tussen Professionele deelnemers en Luxfly Indoor Skydive moet verlopen via volgend e-mailadres: lovers@luxfly.eu. 6.4 Indien Luxfly Indoor Skydive in staat is om uw vlucht te verzetten binnen de opzegtermijn van 7 dagen, wordt een vergoeding aangerekend van € 15,00, ongeacht de duur van de vlucht (met uitzondering van producten met korting). 6.5 Luxfly Indoor Skydive behoudt zich het recht voor om uitzonderlijk vluchten op korte termijn te annuleren, zoals maar niet exhaustief: (1) in geval van (technische) storingen, (2) onvoorziene reparaties en onderhoud, (3) indien de electriciteitskosten de kosten voor de dienstverlening overstijgen waardoor Luxfly Indoor Skydive met verlies haar diensten zou moeten verlenen of (4) andere omstandigheden buiten de controle Luxfly Indoor Skydive. Indien Luxfly Indoor Skydive uw reservering annuleert, zal deze op de eerstvolgende geschikte datum en onder dezelfde voorwaarden die inherent zijn aan de aard van uw reservering (op elk moment, buiten de piekuren of promotioneel) opnieuw worden gepland. Luxfly Indoor Skydive zal geen reis-, verblijf- of andere kosten vergoeden die betrekking hebben op de geannuleerde ervaring.

 7. Annulatieverzekering 7.1 Luxfly Indoor Skydive voorziet in de mogelijkheid tot het nemen van een annulatieverzekering. 7.2 Een annulatieverzekering bij Luxfly Indoor Skydive bedraagt € 5,50 en kan worden teruggevonden op de website. 7.3 Indien een Klant een annulatieverzekering heeft genomen bij Luxfly Indoor Skydive heeft hij het recht om maximaal 24 uur voor de geplande vlucht deze te verzetten naar een datum naar keuze. Bij annulering minder dan 24 uur voor het uur van reservatie is de Groep/Klant gehouden tot het betalen van een vergoeding van € 35,00 aan Luxfly Indoor Skydive. 7.4 Wanneer een Klant geen annulatieverzekering heeft genomen, gelden de bepalingen uit artikel 6.

 8. Verplichtingen Klant 8.1 Iedere Klant van Luxfly Indoor Skydive dient zich, op straffe van verwijdering, te gedragen overeenkomstig de toepasselijke huisregels (verkrijgbaar aan de incheckbalie en/of te raadplegen op de website van Luxfly Indoor Skydive (https://indoorskydive.lu/nl/huisregels), en aanwijzingen van het personeel van Luxfly Indoor Skydive. 8.2 Gezien de aard van de door Luxfly Indoor Skydive geleverde producten en diensten, dient elke Klant/Groep, altijd begeleid te worden door een instructeur of een andere door de directie of haar gemachtigde, aangewezen medewerker van Luxfly Indoor Skydive. Vrij oefenen is niet mogelijk voor personen zonder enige ervaring. Dit laatste staat ter vrije beoordeling van de dienstdoende instructeur. De instructeurs beschikken over een ‘Professional Qualification Certificate’ voor vrije val in windtunnels. Zij behouden zich het recht voor een vlucht te beëindigen indien zij van oordeel zijn dat de deelnemer zichzelf, andere leden van het publiek of deelnemers in gevaar brengt. 8.3 Het is anderen, dan de als instructeur aan Luxfly Indoor Skydive verbonden personen, niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, of haar gemachtigde, instructie, training of coaching te geven in de windtunnel van Luxfly Indoor Skydive. 8.4 Iedere Klant is verplicht een juiste voorstelling van zaken te geven en relevante vragen naar waarheid te beantwoorden. Daarnaast is het de Klant verboden gebruik te maken c.q. deel te nemen aan de activiteiten van Luxfly Indoor Skydive indien hij onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is. Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door Klant aan Luxfly Indoor Skydive gemeld te worden. Indien van toepassing, dient het schadeformulier uiterlijk binnen drie weken volledig ingevuld in het bezit van Luxfly Indoor Skydive gesteld zijn. 8.5 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die door Luxfly Indoor Skydive geleden wordt wanneer de Klant zijn verplichtingen niet (naar behoren) nakomt.

 9. Verplichtingen Klant inzake zaalverhuur 9.1 Een optie voor het huren van één of enkele in beheer van Luxfly Indoor Skydive zijnde ruimten is vrijblijvend en kan blijven staan totdat iemand anders wil boeken. Luxfly Indoor Skydive neemt dan direct contact op met de eerste optant die vervolgens 48 uur de gelegenheid heeft om de optie schriftelijk te bevestigen en om te zetten in een definitieve boeking of te annuleren. Uitzondering op bovenstaande wordt gemaakt voor opties van de business partners van Luxfly Indoor Skydive. Opties van business partners hebben voorrang op opties van optanten, niet zijnde business partners. 9.2 Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de huurovereenkomst omschreven ruimte(n). De huurder zal enkel toegang krijgen tot de gehuurde ruimtes binnen de in de huurovereenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. 9.3 Een huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. De huurder die de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert, is aan Luxfly Indoor Skydive een vergoeding verschuldigd die de helft van de huursom bedraagt in geval van annulering ten minste één maand voor de ingangsdatum van de huur. De volledige huursom is verschuldigd indien de huurder korter dan één maand voor de ingangsdatum de huur annuleert of van het gehuurde geen gebruik maakt, om welke reden dan ook. 9.4 De huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen en verliezen aan het gebouw of de in het gebouw aanwezige zaken die gedurende zijn huurtijd zijn ontstaan. De huurder dient de ruimte(n) na afloop van de huur op te leveren aan Luxfly Indoor Skydive in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. De huurder staat ervoor in dat alle door huurder gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven. 9.5 De verhuur van ruimte(n) kan gecombineerd worden met andere horecafaciliteiten. Het verzoek tot het gebruik van een andere horecafaciliteit naast de huur van een ruimte dient gelijktijdig aan de reservering van de zaal of vijf dagen voorafgaand aan het bezoek, schriftelijk te worden ingediend, bij de directie van Luxfly Indoor Skydive en kan enkel op basis van beschikbaarheid. 9.6 Het door de huurder opgegeven aantal personen is bindend. Tot vijf werkdagen voor aanvang van een bijeenkomst kan het aantal personen worden gewijzigd. Wanneer blijkt dat Luxfly Indoor Skydive voor meer personen dan overeengekomen moet leveren, is Luxfly Indoor Skydive gerechtigd naar eigen keuze óf de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren óf de levering aan deze personen te accepteren tegen een door Luxfly Indoor Skydive te bepalen meerprijs. Luxfly Indoor Skydive zal in geen geval gehouden zijn om enige korting toe te staan op de overeengekomen huurprijs in geval van vermindering van het aantal personen dat door de Klant werd opgegeven bij reservatie. 9.7 Luxfly Indoor Skydive is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.

 10. Activiteiten 10.1 De Klant heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem bekend is dat het indoor skydiven en al het bijkomende, risico’ s kunnen inhouden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. 10.2 De Klant zal derhalve verplicht voor aanvang van de activiteit, en uiterlijk op het tijdstip dat op hun reserveringsbevestiging vermeld staat, zich aanmelden bij de receptie. Een vlucht kan niet worden uitgesteld. De boekingstijd van de vlucht is indicatief. Luxfly Indoor Skydive kan niet garanderen dat uw bezoek op het exacte tijdstip begint dat op uw reserveringsbevestiging staat vermeld. Luxfly Indoor Skydive tracht zich echter strikt aan deze tijden te houden. Voor elke vlucht moet een risicoverklaring (DDR) worden ingevuld en ondertekend en moeten alle deelnemers op de hoogte worden gebracht van de veiligheidsinstructies. 10.3 Het dragen van beschermende kleding tijdens het verblijf in de windtunnel is verplicht. 10.4 Deelnemers dienen ouder te zijn dan vier (4) jaar. Deelnemers tussen de vier (4) en zestien (16) jaar dienen steeds vergezeld te worden van een volwassene met ouderlijk gezag. Deelnemers tussen de vijftien (15) en achttien (18) jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd en dienen in het bezit te zijn van een origineel medisch certificaat van een huisarts of specialist waaruit blijkt dat er geen contra-indicaties zijn voor het beoefenen van de vrije-val simulator. 10.5 Elke Klant die deelneemt aan de activiteiten van Luxfly Indoor Skydive dient over een normale conditie en gezondheid te beschikken. Deelnemers met een gewicht boven de 120,00 kg zullen worden geweigerd. 10.6 Deelnemers mogen niet lijden aan een infectie of ziekte die onverenigbaar is met de beoefening van sensationele activiteiten, geen recent ongeval hebben gehad, geen problemen hebben met de onderste of bovenste ledematen of met de wervelkolom, niet aan epileptische aanvallen lijden, niet zwanger zijn, geen hevige rugpijn hebben, geen schouderproblemen hebben, geen herhaalde ontwrichtingen hebben gehad en geen alcohol of verdovende middelen hebben gebruikt. 10.7 Het is, op straffe van verwijdering, ten strengste verboden om drank, snoep -, etens- en/of rookwaren in de windtunnel mee te nemen. Scherpe en of losse voorwerpen, waaronder sleutels en sieraden, mogen niet worden meegenomen c.q. gedragen. 10.8 Klanten zijn gehouden om de door Luxfly Indoor Skydive verstrekte materialen zorgvuldig te gebruiken en tijdig in goede staat terug te brengen. Zij zijn aansprakelijk voor de schade aan het verstrekte materiaal.

 11. Cursussen 11.1 Een inschrijving is pas definitief indien het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend en, indien vereist, een voorschot per persoon per cursus is voldaan. 11.2 Er vindt geen teruggave plaats van het voorschot in geval van annulering. Artikel 6 van de algemene voorwaarden is van toepassing op annuleringen van cursussen.

 12. Arrangementen 12.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de brochures of op de website van Luxfly Indoor Skydive, dient een Groep uit minimum 7 personen te bestaan om in aanmerking te kunnen komen voor speciale groeps- en/of arrangementstarieven. Bij een lager aantal personen gelden de normale op dat moment geldende tarieven. 12.2 Het toevoegen in aantallen bij een groepsactiviteit en/of arrangement is altijd mogelijk, doch enkel op basis van beschikbaarheid. 12.3 In geval van vermindering van het aantal deelnemers waarbij de kennisgeving door de Klant wordt gedaan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit, zal een korting worden toegekend van __ € per persoon. In geval van vermindering van het aantal deelnemers waarbij de kennisgeving door de Klant gebeurd op minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit, zal geen korting worden toegestaan en zal de totale prijs van de geplande activiteit verschuldigd zijn. Vermindering van het aantal deelnemers tot onder de 7 personen, zal beschouwd worden als een annulering van de (groeps)reservatie door de Klant in de zin van artikel 6 van de algemene voorwaarden. 12.4 Alle groeps- en/of arrangementstarieven zijn inclusief benodigd materiaal. Er wordt geen korting gegeven voor het gebruik van eigen materiaal. 12.5 Luxfly Indoor Skydive behoudt zich het recht voor om in geval van een groepsreservering, deze Groep in de windtunnel over meerdere blokken te verdelen, elk met een lengte van een half uur.

 13. Waardebonnen en vouchers 13.1 Cadeaubonnen kunnen alleen vooraf en volledig worden betaald, tenzij met Luxfly Indoor Skydive anders schriftelijk is overeengekomen. 13.2 Waardebonnen en/of vouchers kunnen worden aangekocht aan de receptie van Luxfly Indoor Skydive of via het op de website van Luxfly Indoor Skydive, https://indoorskydive.lu/nl, vermelde emailadres. Deze beschikken over een unieke code die 1 jaar geldig is. De vouchers worden elektronisch overgemaakt aan de Klant en dienen te worden getoond aan Luxfly Indoor Skydive wanneer deze worden gebruikt. Indien deze door Luxfly Indoor Skydive moeten worden afgedrukt, zal een extra kost van 2,00 € worden aangerekend. 13.3 Waardebonnen en/of vouchers kunnen gebruikt worden voor alle actueel aangeboden diensten en/of producten van Luxfly Indoor Skydive. Luxfly Indoor Skydive waardebonnen kunnen niet ingewisseld worden. De cadeaubonnen zijn overdraagbaar aan derden. 13.4 Als een reservering met een cadeaubon werd gemaakt en een vluchtbevestiging werd verkregen, moet men op de dag van de vlucht een kopie van de bevestiging overleggen. Als men op de dag van de ervaring geen geldige digitale instapkaart kan overleggen, moet het volledige bedrag worden betaald om de kosten van de gekozen ervaring te dekken. Deze betaling zal worden terugbetaald na ontvangst van een geldige cadeaubon die per post wordt opgestuurd, samen met een 'aanvraagformulier voor terugbetaling', binnen achtentwintig (28) dagen na de ervaringsdatum. 5,00% verwerkingskosten zullen van de terugbetaling worden afgetrokken. 13.5 De kopers van cadeaubonnen erkennen dat de begunstigden geschikt zijn om te vliegen. De begunstigden van de cadeaubonnen moeten voldoen aan alle voorwaarden zoals gestipuleerd in de algemene voorwaarden. Indien een ontvanger niet aan bovenstaande criteria voldoet, kan Luxfly Indoor Skydive niet aansprakelijk worden gesteld. 13.6 Teruggave door Luxfly Indoor Skydive van betaalde waardebonnen en/of vouchers in geld is niet mogelijk. Uitgegeven waardebonnen en/of vouchers zijn gedurende de periode, waarvoor zij zijn aangeschaft, geldig en verliezen automatisch hun geldigheid na verloop van de betreffende periode zonder dat er nog rechten aan die waardebonnen en/of vouchers zijn te ontlenen. Uitgegeven waardebonnen en/of vouchers verliezen in elk geval na het einde van de actieperiode of 365 dagen (één jaar) na de aanschaf hun geldigheid. 13.7 De cadeaubonnen kunnen echter verlengd worden volgens een specifiek tarief. De cadeaubonnen zijn twaalf (12) maanden geldig vanaf de datum van aankoop, hun geldigheid kan één keer verlengd worden voor drie maanden via de website ten laatste op de dag van het verstrijken van de geldigheid en mits betaling van een dossierkost van vijventwintig euro (€ 25,00 inclusief BTW). Eenmaal de vervaldag bereikt is het niet meer mogelijk om de code te heractivieren en is de cadeaubon verloren er zal hier dan ook geen verhaal kunnen ingezet worden tenzij Luxfly Indoor Skydive hier uitdrukkelijke een uitzondering maakt en dit volgens de op dat ogenblik opgestelde regels. 13.8 Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de cadeaubon, voucher, waardebon en kortingsbon is niet toegestaan. Bij overtreding hiervan behoudt Luxfly Indoor Skydive zich het recht voor om de cadeaubon, voucher, waardebon en kortingsbon te weigeren en om – zonder aankondiging - juridische maatregelen te treffen jegens de overtreder.

 14. Optionele diensten 14.1 Luxfly Indoor Skydive kan een aantal extra optionele diensten aanbieden op de dag van uw ervaring, zoals kleding, afgeleide producten, foto's en video's. Hoewel Luxfly Indoor Skydive streeft naar optimale opnameomstandigheden, kan Luxfly Indoor Skydive geen perfecte foto of video van elke deelnemer garanderen. 14.2 Indien deze media als optie vooraf zijn betaald, zal de terugbetaling in geen geval de waarde van deze opties overschrijden. De klantendienst van Luxfly Indoor Skydive kan op het volgende adres worden bereikt: support@luxfly.eu S.A. Luxfly Indoor Skydive, Rue de Hachy 32, 6700 Arlon. 14.3 Luxfly Indoor Skydive kan ook extra vluchten aanbieden aan het einde van uw ervaring (alleen ter plaatse). Deze zijn afhankelijk van beschikbaarheid en haalbaarheid. Ze zijn niet gegarandeerd. Deze opties maken geen deel uit van de ervaring en zijn een extra kost, onderworpen aan specifieke prijzen. Als u vragen heeft over deze opties, neem dan vóór de dag van uw ervaring contact op met de klantenservice.

 15. Informatie 15.1 Luxfly Indoor Skydive verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie tijdig te bezorgen aan Luxfly Indoor Skydive, zodat deze zich naar behoren kan organiseren voor de uitvoering van haar diensten. 15.2 Iedere bijkomende kost en/of meerwerk door het niet tijdig overmaken van alle informatie, zoals vermeld in het eerste lid, zal door Luxfly Indoor Skydive bijkomend gefactureerd worden in verhouding met de vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst. 15.3 Luxfly Indoor Skydive is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op en is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de gegevens die de Klant haar verstrekt. 15.4 Indien Klanten medicijnen gebruiken, lichamelijke beperkingen hebben c.q. hadden die van invloed kunnen zijn op de normale conditie en/of gezondheid van de Klanten, dienen zij dit vóór de dag van de vlucht te melden aan Luxfly Indoor Skydive. Luxfly Indoor Skydive behoudt zich het recht voor om deze personen uit te sluiten van deelname. Indien de Klant verzuimt –mogelijk van belang zijnde- informatie omtrent zijn conditie en/of gezondheid aan Luxfly Indoor Skydive mede te delen, komen de aan de deelname verbonden risico’s geheel voor rekening van Klant. In het geval Luxfly Indoor Skydive bekend wordt met het verzuim van de Klant is Luxfly Indoor Skydive bevoegd de Klant de toegang tot Luxfly Indoor Skydive te weigeren dan wel de Klant sancties (door Luxfly Indoor Skydive te bepalen) op te leggen.

 16. Facturatie en betaling 16.1 Alle facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum, behoudens indien schriftelijk anders werd overeengekomen. 16.2 Bij reservatie door een individuele Klant dient de volledige prijs (reservatiewaarde) te worden betaald voorafgaand aan de deelname aan de activiteiten van Luxfly Indoor Skydive of voor de levering van de producten door Luxfly Indoor Skydive. Bij groepsreservaties dient de Klant een voorschot te betalen van ……% binnen de 48u na totstandkoming van de Overeenkomst en het saldo moet worden betaald voorafgaand aan de deelname aan de activiteiten van Luxfly Indoor Skydive of voor de levering van de producten door Luxfly Indoor Skydive. Geen enkele vlucht kan bevestigd worden zonder de integrale betaling van de bestelling. 16.3 De groeps- en/of arrangementstarieven kunnen niet worden betaald met waarde- kortings- en/of cadeaubonnen. Betalingen door middel van creditcard kunnen alleen plaatsvinden boven een op de website dan wel in de op dat moment geldende brochures vermelde limiet. 16.4 Als een Klant voor een Groep en/of arrangement reserveert, dan zijn alle leden van de Groep en/of het arrangement hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan Luxfly Indoor Skydive uit welke hoofde dan ook verschuldigd zijn. Door te verschijnen, geeft de Klant te kennen dat de persoon handelend namens de Groep c.q. het arrangement vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst. 16.5 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag, onverminderd de overige rechten welke Luxfly Indoor Skydive uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van deze voorwaarden heeft. Onverminderd het hierboven bepaalde heeft Luxfly Indoor Skydive eveneens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150,00), vermeerderd met de vergoeding van de gerechtskosten, en onverminderd het recht van Luxfly Indoor Skydive om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade. 16.6 De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling binnen een periode van veertien (14) dagen na uiterste betaaldatum, heeft Luxfly Indoor Skydive onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het recht verdere levering(en) van diensten op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbedingen volledig is betaald. 16.7 Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Luxfly Indoor Skydive in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Klant, gerechtigd ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden per aangetekend schrijven. De uitvoering van de prestaties zal slechts hernomen worden na integrale betaling van de achterstallige facturen, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten en dat onder voorbehoud van het recht van Luxfly Indoor Skydive om vooralsnog de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste en ten nadele van de Klant. 16.8 Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Protesten die na het verstrijken van deze termijn geformuleerd worden, zullen niet aanvaard worden. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur. 16.9 De Klant en Luxfly Indoor Skydive komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

 17. Klachten 17.1 Klachten moeten schriftelijk per aangetekende brief ingediend worden bij Luxfly Indoor Skydive. 17.2 De Klant dient in geval van klachten ten aanzien van werkzaamheden van Luxfly Indoor Skydive te reageren binnen de 8 werkdagen nadat hij/zij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding en/of herstel van onregelmatigheden. 17.3 Zelfs indien de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot betaling waartoe hij Luxfly Indoor Skydive opdracht gegeven heeft. 17.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk is, zal Luxfly Indoor Skydive slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18. 17.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Luxfly Indoor Skydive daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

 18. Aansprakelijkheid 18.1 De Klant zal verplicht voorafgaand aan de deelname aan en gebruik te maken van de producten en diensten van Luxfly Indoor Skydive, de Risicoverklaring ondertekenen. 18.2 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en op verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij Luxfly Indoor Skydive met zich meebrengen. 18.3 De Klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Luxfly Indoor Skydive en/of enige derde is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of degenen die hem vergezellen. 18.4 Luxfly Indoor Skydive zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen te verrichten. Luxfly Indoor Skydive neemt door het aangaan van enige Overeenkomst in geen geval een resultaatsverplichting op zich. 18.5 Luxfly Indoor Skydive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Luxfly Indoor Skydive is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 18.6 Luxfly Indoor Skydive kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor een toerekenbare zware fout of zware nalatigheid in de nakoming van de overeenkomst of in geval van opzet. De totale aansprakelijkheid waartoe Luxfly Indoor Skydive uit hoofde van haar contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid gehouden zou kunnen zijn, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan de door de verzekeraar van Luxfly Indoor Skydive gedekte schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de prestatie van Luxfly Indoor Skydive aan de overeenkomst te laten beantwoorden, of ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, of gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. Luxfly Indoor Skydive is op geen enkel moment aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedijfsstagnatie. 18.7 Voor verborgen gebreken is Luxfly Indoor Skydive enkel verantwoordelijk voor zover wordt bewezen dat Luxfly Indoor Skydive daarvan kennis had, dewelke niet wordt vermoed, en is in elk geval beperkt tot zes (6) maanden na uitvoering van de diensten. 18.8 Voor het overige wordt met betrekking tot de aansprakelijkheid van Luxfly Indoor Skydive, wordt naar de inhoud van de Risicoverklaring verwezen. 18.9 Het is volledig de verantwoordelijkheid van de persoon die de reservering maakt om ervoor te zorgen dat hij (en alle deelnemers in hun gezelschap) de reserveringsbevestiging, deze voorwaarden en het e-ticket hebben gelezen en begrepen vóór hun aankomst op de locatie. Luxfly Indoor Skydive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor personen die op de site aankomen zonder goed voorbereid te zijn op hun vliegervaring (late check-in tijd, ongepaste kledij, gezondheidstoestand... niet limitatieve lijst). 18.10 Luxfly Indoor Skydive kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant zijn of haar cadeaubon gestolen wordt of verloren gaat als gevolg van identiteitsdiefstal. De Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn of haar cadeaubon. De koper van de voucher heeft te allen tijde toegang tot de vouchercode via zijn/haar LUXFLY-account.

 19. Overmacht/hardship 19.1 Luxfly Indoor Skydive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 19.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Luxfly Indoor Skydive onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals maar niet beperkt tot oorlog, brand, epidemieën (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, Covid-19), van overheidswege bindende beperkende maatregelen die uitvoering van de overeenkomst niet dan wel niet volledig mogelijk maakt, een tekort aan geschikte arbeidskrachten, werkstakingen, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de Overeenkomst begrepen materieel, defecten of gebreken in het materieel al dan niet als gevolg van het handelen of nalaten door de Klant ongevallen, extreme weersomstandigheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Luxfly Indoor Skydive of van diens leveranciers. 19.3 Onder hardship wordt verstaan de onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van het contract fundamenteel bemoeilijken. 19.4 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht/hardship is Luxfly Indoor Skydive gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 19.5 Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van de Klant samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft de Klant geen recht op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Luxfly Indoor Skydive. De deelnemer ontvangt in dat laatste geval een tegoedbon. Teruggave door Luxfly Indoor Skydive van het reeds betaalde is uitgesloten. 19.6 Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 19.7 Luxfly Indoor Skydive is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is Luxfly Indoor Skydive gehouden enige boete en/ of schadevergoeding te betalen. 19.8 Voor zover Luxfly Indoor Skydive ten tijde van het intreden van overmacht/hardship zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Luxfly Indoor Skydive gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 20. Verzekering 20.1 Luxfly Indoor Skydive heeft een verzekeringspolis afgesloten die haar burgerlijke of administratieve aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden en die kan worden toegeschreven aan haar activiteiten. Schade die het gevolg is van een vrijwillige of bewuste daad van de deelnemers is van deze verzekering uitgesloten. 20.2 De Klant verbindt er zich toe om Luxfly Indoor Skydive niet aansprakelijk te stellen voor schadegevallen die buiten of hoger dan de verzekeringspolissen van Luxfly Indoor Skydive vallen. Op verzoek zal Luxfly Indoor Skydive een verzekeringsattest overmaken aan de Klant. 20.3 Indien de Klant een bijkomende dekking wenst, die buiten of hoger dan de verzekeringsdekkingen van Luxfly Indoor Skydive valt, zal hij dit voor de contractsluiting moeten vragen en zullen de kosten voor de bijkomende verzekering ten laste zijn van de Klant.

 21. Opschorting en ontbinding 21.1 Luxfly Indoor Skydive is bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in (o.a. niet limitatief) volgende situaties: a. de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. indien er ernstige twijfel bestaat dat de Klant zijn verplichtingen zal nakomen, c. in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, stillegging, liquidatie Klant; d. in geval van overmacht aan de zijde van Luxfly Indoor Skydive; e. indien de klant niet/niet tijdig op het afgesproken tijdstip komt opdagen; f. indien de klant het eventueel gevraagde voorschot niet of niet tijdig voldoet; 21.2 Indien de overeenkomst wordt opgeschort, zijn de vorderingen van Luxfly Indoor Skydive op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 21.3 Luxfly Indoor Skydive behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen. 21.4 Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op de totale reserveringswaarde, onverminderd het recht van Luxfly Indoor Skydive om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien zij kan aantonen dat haar schade hoger is.

 22. Gegevensbescherming 22.1 Luxfly Indoor Skydive verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016. 22.2 Luxfly Indoor Skydive is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Luxfly Indoor Skydive zet zich dan ook dagelijks in om de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant te beschermen en te beheren in alle transparantie. 22.3 Luxfly Indoor Skydive verwerkt alle gegevens (zoals naam, e-mail, adres, facturatiegegevens, gsmnummer,… ) die zij noodzakelijk acht om de overeenkomst met de Klant uit te voeren om op die manier een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen. 22.4 Door de Klant doorgegeven persoonsgegevens aan Luxfly Indoor Skydive zullen worden opgenomen in een databestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om de Klant op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en/of diensten van Luxfly Indoor Skydive. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, worden zijn persoonsgegevens uit voornoemde databank verwijderd. 22.5 Adressen uit het klantbestand zullen door Luxfly Indoor Skydive niet aan derden worden verstrekt. 22.6 Deelnemers stemmen ermee in dat hun foto's gebruikt kunnen worden voor reclame en commerciële doeleinden in verband met de activiteiten van Luxfly Indoor Skydive. 22.7 De gegevens uit de Risicoverklaring worden gedurende één jaar bewaard. 22.8 Daarnaast maakt Luxfly Indoor Skydive, teneinde de veiligheid in haar accommodatie en op haar terrein te kunnen waarborgen, gebruik van videocamera’s en SIS. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt worden voor een ander doeleinde.

 23. Gevonden voorwerpen 23.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Luxfly Indoor Skydive verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de Klant worden gevonden, dienen door deze Klant met bekwame spoed bij Luxfly Indoor Skydive te worden ingeleverd. 23.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar nadat Luxfly Indoor Skydive het voorwerp onder zich heeft gekregen, bij Luxfly Indoor Skydive heeft gemeld, verkrijgt Luxfly Indoor Skydive de eigendom. 23.3 Indien Luxfly Indoor Skydive door de Klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Klant. Luxfly Indoor Skydive is nooit tot toezending verplicht.

 24. Overige bepalingen 24.1 Het openingstijdenrooster, aanbiedingen, tarieven en overige zaken genoemd in de door Luxfly Indoor Skydive uitgegeven folders en/of documentatie zijn indicatief en op geen enkele wijze verbindend voor Luxfly Indoor Skydive. 24.2 Tijdens de door Luxfly Indoor Skydive vastgestelde periodes zijn aanbiedingen en kortingen, van welke aard ook, uitgesloten met uitzondering van de in de alsdan gelden documenten gecommuniceerde aanbiedingen, welke specifiek voor die betreffende periode gelden. 24.3 De door Luxfly Indoor Skydive verstrekte informatie via het Voice- response telefoonsysteem en via de internetsite wordt steeds verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 24.4 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, safe, telefoon, fax, internet, tv-huur e.d. kan door Luxfly Indoor Skydive een extra vergoeding worden berekend. 24.5 Het gebruik van kluisjes is gratis voor Klanten van Luxfly Indoor Skydive. De klant zal een eigen unieke code kunnen ingeven bij het gebruik van deze kluisjes. In geval van verlies van deze unieke code, zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding dienen te betalen t.b.v. 50,00 € voor het openen van de kluis. Luxfly Indoor Skydive behoudt zich het recht voor om kluisjes die meer dan 48u gesloten blijven te openen en de inhoud ervan te verwijderen. 24.6 Deelnemers met minstens 30 minuten skydive of 1 uur windtunnelervaring mogen de PROFLYER status aanvragen. Anderen moeten een beginnerstatus aanvragen. 24.7 Luxfly Indoor Skydive stelt op elke locatie een kijkzone ter beschikking en toeschouwers zijn welkom en verplicht zich te houden aan de Luxfly Indoor Skydive huisregels. Luxfly Indoor Skydive behoudt zich het recht voor om toeschouwers te verzoeken het terrein te verlaten.

 25. Toepasselijk recht en bevoegdheid 25.1 Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.